Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w stołówce L.O. im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21 w Żychlinie


dnia 3 lutego 2018 r (sobota) o godzinie:
    • 11:00 - pierwszy termin,
    • 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2017 r. i Program Działania na 2018 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie sprawozdań.
7. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
8. Informacja o składkach i stanie kasy
9. Sprawy różne