Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza
na XVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w stołówce L.O. im. Adama Mickiewicza przy ul. Łukasińskiego 21
w Żychlinie dnia 1 czerwca 2019 r (sobota),
o godzinie:
    • 11:00 - pierwszy termin,
    • 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2018 r. i Program Działania na 2019 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie sprawozdań.
7. Informacja o składkach i stanie kasy.
8. Sprawy różne.