Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w lokalu „Pizza & Burger” na ulicy Łąkowa 16 w Żychlinie
dnia 26 czerwca 2021 r (sobota) o godzinie:
    • 11:00 - pierwszy termin,
    • 11:15 - drugi termin.

z następującym porządkiem dziennym:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2019 r. i Program Działania na 2020 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie sprawozdań.
7. Informacje dodatkowe.